קטגוריות ראשיות

עלינו
ברוכים הבאים לאתר של אשטון טויס פה תוכלו למצוא מוצרי ילדים ותינוקות
אשטון טויס הוקמה על ידי 
דקל וגלית אשטון במטרה להיות חברת המוצרים הטובה ארץ, הדרך שלנו היא למכור את הפריטים ברווח הוגן כך שגם החברה וגם הלקוח ירוויחו מהעסקה

אנחנו עושים מירב המאמצים להביא לכם את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר, החברה רואה את טובת הלקוח כערך עליון חשוב לנו לקבל תגובות על המוצרים שקניתם בדף הפייסבוק שלנו

תקנון
הרוכשים חייבים להיות בני 18 בכדי לרכוש באתר וחייבים ברשותם חשבון בנק פעיל
החנות משמשת כאתר לרכישת מוצרים וביצוע הזמנות דרך פייפאל או בתשלום ישיר מול החברה ניתן להגיע ולאסוף את הפריט מקרית האמנים ברמלה
לפני ההגעה יש לוודע שהפריט המבוקש במלאי, יש לשלוח מייל לשירות  או התקשר בדר"כ מענה למייל מתבצע מהיר יותר, יש לציין פריט ,שמכם,טלפון והבקשה
ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תשלח בדואר אלקטרוני למייל הבא
service@ashton-toys.com
החנות מציעה מוצרי ילדים ובוגרים

 

מדיניות הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו
ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף המידע באתר.
1. כללי
1.1 . מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין
היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר
וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
1.2 . תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.3 . כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
2. רישום
2.1 . חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי
ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים
המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. כמו כן, תוכל להירשם ל- "דיוור במילוי טופס
הצטרפות על פי ההנחיות המופיעות באתר, בתנאי השימוש ובתנאי השימוש הייעודיים, לפי העניין (להלן: "ההרשמה").
2.2 . כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של
המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
2.3 . עם אישור תנאי השימוש באתר, ובמידת הצורך, ישלח דואר אלקטרוני חוזר לכתובת הדואר האלקטרוני אותו מסר
המשתמש בהליך ההרשמה, בצירוף שם המשתמש והסיסמא (להלן: "אמצעי זיהוי").
2.4 . המשתמש ישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין
וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, ממליצה החברה, בין היתר, כי המשתמש
יבצע יציאה מסודרת מהאתר ו/או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי.
2.5 . מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו
ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך
ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצע את
ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות
כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף
שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.
3. איסוף ושימוש במידע
3.1 . למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או הנובעים מפעילותו אתר, ובכלל
זה מידע אשר נאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאספו במאגרי המידע של החברה ולא יועבר לגורם שלישי – פרטי או
מסחרי
3.2 . החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר
אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש)
את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים
על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים
ו/או ל צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע
סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
3.3 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר,
תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע
בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו
ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן.
לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות (Cookies) ' 3.4 . האתר משתמש ב'עוגיות
השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות'
הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את (Cookies)
מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, Cookies- הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה
משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע
מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. Cookies - ב
תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה ,Cookies 3.5 . אם אינך רוצה לקבל
עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. -Cookies של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה
4. מסירת מידע לצד שלישי
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח
למסירתם ומלמד על גמירות דעתו של הלקוח בנוגע לרכישת המוצרים.
החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או
בפרטי זהותו כגון שם המשתמש, כתובתו ופרטי כרטיס האשראי לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.1 . על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
4.2 . בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים
בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות
תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין.
4.3 . בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
4.4 . בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי
מטעמה.
4.5 . בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של
המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.6 . במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים
שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
4.7 . אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את
המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
. 4.8 . מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ''ב - 1982
5. תכנים, כתבות ופרסומות
באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים לאתרים של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן
של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה
של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של
המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או
עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
6. אבטחת מידע
6.1 . החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל
כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או
חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים
או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
6.2 . החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.


זמני אספקה ומשלוחים
המשלוח הוא בתשלום אלא אם ציין אחרת
ניתן יהיה לאסוף את הפריט ישירות מאתר הספק
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול
כל הפריטים נשלחים באמצעות דואר ישראל במכתב רשום 
- הפריט יישלח לכתובת שציינת בעת הקניה עד 3 ימי עסקים מיום התשלום 
זמן הגעה משוער: עד 14 ימי עסקים (תלוי דואר ישראל)

מדיניות החזרים/ביטולים:
ביטול העסקה יעשה בעזרת טלפון (050-7103550) או באמצעות פנייה דרך "צור קשר"
החלפות/זיכויים ייעשו כנגד הצגת חשבונית או פתק החלפה.
אין החזרה/החלפה/ביטול עסקהעבור מוצרים הלבשה תחתונה למעט בגדי ים.
ניתן להחזיר כל מוצר עד 14 ימים באריזה מקורית בלבד בקיזוז דמי המשלוח + דמי ביטול בשיעור של 5% .
*בתאם לחוק להגנת הצרכן

שעות פעילות:
א-ה בשעות 8:00 -  16:00 בתיאום מראש
יום ו - בתיאום מראש
פלאפון:050-7103550
אי מייל: galit@ashton-toys.com
שירות לקוחות:
באי מייל - זמינים 24 שעות
במידה ואין מענה בטלפוןן נא לשלוח הודעת סמס או ווטסאפ

 

פרטי העסק:
שם החברה: אשטון טויס
בעלת העסק: גלית אשטון
ח.פ:036267177
טלפון:050-7103550
כתובת:סשה ארגוב 4 רמלה